Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, để có thể tổn tại, đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là phải nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì có nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh mới có thể tích luỹ để tái xuất mở rộng, tăng cường ưu thế trong cạnh tranh để từ đó mới có điều kiện giải quyết thỏa đáng lợi ích kinh tế giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.
Nếu kinh doanh thua lỗ kéo dài mà không có biện pháp khắc phục thì tất yếu doanh nghiệp sẽ bị phá sản.
Để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch thì giải pháp tổng quát là: Nâng cao kết quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí.
9.3.1. Nâng cao kết quả kinh doanh.

• >>>>>Xem thêm: Đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho du lịch

Hiệu quả kinh doanh nói chung tỷ lệ thuận với kết quả kinh doanh và tỷ lệ nghịch với chi phí nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh đó. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch được phản ánh thông qua các chỉ tiêu doạnh thu, lợi nhuận đạt được trong một thời kỳ nhất định. Kết quả này phụ thuộc vào số lượng khách hàng đến với doanh nghiệp.
Nâng cao doanh thu và lợi nhuận luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng.
Trong kinh doanh du lịch, khả nãng doanh thu của các doanh nghiệp phụ thuộc từ cả phía khách hàng và doanh nghiệp. Lượng khách du lịch đến một quốc gia, một địa phương hoặc một điểm du lịch, độ dài thời gian lưu lại của khách và mức độ chi tiêu bình quân của khách là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch.
Trong khi đó, doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận cao nếu có cơ cấu sản phẩm, chính sách mặt hàng phù hợp với các nhóm khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp du lịch, yếu tố chất lượng sản phẩm dịch vụ, khả năng kết hợp sản phẩm dịch vụ kinh doanh với các tiềm nãng về tài nguyên du lịch sẽ là các nhân tố quan trọng nhất để thu hút khách hàng.
9.3.2. Tiết kiệm chi phí.
Chi phí kinh doanh du lịch là biểu hiện bằng tiền của các yếu tố sử dụng trong quá trình kinh doanh để doanh nghiệp tạo ra và cung ứng các sản phẩm dịch vụ du lịch trên thị trường. Chi phí kinh doanh du lịch rất đa dạng và phức tạp vì bao gồm nhiều khoản chi có tính chất, nội dung và mức độ khác nhau.
Có những khoản chi phí có thể định lượng dễ dàng như chi phí khấu hao phòng nghỉ, chi phí vận chuyển, chi phí nguyên liệu ăn uống, nhưng cũng có những khoản chi khó có thể xác định chính xác giá trị thực như chi phí sử dụng tài nguyêq du lịch, chi phí tiếp cận thị trường khách mới, chi phí mở Tour du lịch khách mới.
Du lịch là ngành lao động sử dụng nhiều lao động trực tiếp nên chi phí nhân lực là một trong những khoản chi chủ yếu của ngành và doanh nghiệp du lịch, đặc biệt ở những nước có mức trả công cao (các nước phát triển). Do đó, vấn đề giảm bớt chi phí kinh doanh nói chung và chi phí nhân lực nói riêng là mối quan tâm chính của các doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm các con đường nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Việc giải quyết vấn đề này tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của quốc gia mà doanh nghiệp đang tồn tại. Trong nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp du lịch thường có khuynh hướng thay thế chi phí lao động bằng chi phí vốn. Việc sử dụng máy móc tự động trong một số khâu tác nghiệp được các doanh nghiệp hết sức chú ý nhằm giảm bớt chi phí lao động có tiền công cao.
Ví dụ: Hệ thống cửa tự động thay thế các nhân viên mở cửa của khách sạn, trang bị máy rửa đĩa chén để giảm bớt nhân công làm công việc chính là áp dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ quản lý khách du lịch v.v…
Trong nền kinh tế kém phát triển và đang phát triển, vấn đề nêu trên được các doanh nghiệp giải quyết theo hướng triệt để tiết kiệm các yếu tố đầu vào, trong đó đáng chú ý nhất là yếu tố nhân lực là cách thức căn bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nói riêng.
Tuy nhiên cách thức này đối với các doanh nghiệp du lịch lại cần phải được xem xét trong điều kiện ràng buộc với yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Việc tiết kiệm chi phí, cắt giảm nhân lực, đặc biệt lao động tác nghiệp sẽ có tác động trực tiếp làm giảm chất lượng dịch vụ như tăng thời gian chờ đợi của khách hoặc khách hàng phải tự phục vụ nhiều hem. Khi đó, mục tiêu nâng cao hiệu quả sẽ không đạt được.
Ngược lại để duy trì và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ làm tăng chi phí vật chất và chi phí nhân lực của doanh nghiệp, đồng thời hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ đầu tư sẽ bị giảm. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ đảm bảo sẽ là nhân tố thu hút khách hàng, kết quả kinh doanh tăng lên và doanh nghiệp sẽ có hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cao trong tưcmg lai.
VI vậy, việc kết hợp cả hai trường hợp này là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp du lịch. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp sử
dụng tiết kiệm chi phí, chi phí nhân lực đồng thời với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng các dịch vụ tương ứng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 9
“ Hiệu quả kinh tế du lịch” bao gồm 3 nội dung lớn:
Một là: Hiệu quả và phân loại hiệu quả.
Trong phần này đề cập đến những khái niệm cơ bản như: hiệu quả, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; hiệu quả ngắn hạn và hiệu quả dài hạn; hiệu quả bộ phận và hiệu quả tổng thể; hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối. Đồng thời nêu lên ý nghĩa cũng như sự khác nhau giữa các khái niệm này.
Hai là: Hiệu quả kinh tế du lịch.

• >>>>>Xem thêm: Các bước xây dựng chiến lược marketing online bạn nên biết

Đây là phần trọng tâm của chương bao gồm những nội dung cơ bản như: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế du lịch bao gồm hai nhóm yếu tố là nhóm yếu tố khách quan và nhóm yếu tố chủ quan; các yêu cầu và phạm vi phản ánh hiệu quả gồm 3 yêu cầu và phạm vi 3 nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả là: nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế đánh giá sự đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế quốc dân, nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế so sánh ngành du lịch với các ngành khác, nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của các lĩnh vực kinh doanh trong ngành du lịch như lưu trú, ăn uống, lữ hành và các dịch vụ khác…;
Các chỉ tiêu cụ thể đánh giá hiệu quả kinh tế du lịch và ý nghĩa của nó bao gồm 4 chỉ tiêu chung là: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp, chỉ tiêu lợi nhuận, doanh lợi, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động và 3 nhóm chỉ tiêu đặc trưng gồm nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong kinh doanh lưu
278 Trường Đại hoc Kinh té Quôc dân
trú, nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong kinh doanh ăn uống và nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong kinh doanh lữ hành.
Ba là: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.
Phần này không đi sâu trình bày những giải pháp cụ thể mà chỉ nêu những giải pháp tổng quát, đó là: Giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh và giải pháp tiết kiệm chi phí. Trên cơ sở giải pháp tổng quát đó, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và đề ra những giải pháp cụ thể.

• >>>>>Xem thêm: Am hiểu tâm lý khách hàng – điều cần thiết của người làm quảng cáo