6.2.1. Nội dung của quản lý.
Về bản chất, quản lý bao giờ cũng được thể hiện thông qua mối quan hệ, sự tác động biện chứng giữa chủ thể quản lý với đối tượng bị quản lý nhằm đạt mục tiêu đã định.
Mục tiêu mà các hoạt động quản lý lao động trong các hoạt động kinh doanh hướng tới bao gồm: mục tiêu kinh tế là việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nguồn gốc sáng tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp và cho xã hội; mục tiêu chính trị là việc góp phần thực hiện đường lối chính sách và chiến lược phát triển con người; mục tiêu xã hội đó là việc thông qua việc quản lý có hiệu quả sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm, giữ được an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo xã hội ổn định và phát triển.
Để đạt được mục tiêu đó, tất cả các hoạt động quản lý phải tập trung điều tiết các quan hệ lao động tổng thể và tạo ra các khuôn khổ, thế chế cho các quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp phải hoạt động theo luật, chịu sự kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động của cơ quan quản lý lao động Nhà nước.

• >>>>>Xem thêm: Các nhân tố tác động tới thời vụ trong du lịch

Vì vậy, để quản lý các quan hệ lao động tổng thể trong các hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp có hiệu quả, Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của minh, thông qua việc hoạch định, triển khai thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện các chính sách nhằm hướng vào các yếu tố cấu thành hiệu quả của doanh nghiệp. Hướng vào việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp bố trí vị trí, sử dụng lao động, đó là việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá các chính sách về tuyển dụng (tuyển chọn và sử dụng) lao động; Hướng về việc doanh nghiệp sử dụng và khai thác được năng lực của người lao động, là việc ban hành và tổ chức thực hiện, kiểm tra các chính sách về đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; Hướng về việc doanh nghiệp tạo ra các động cơ cho người lao động khi làm việc, đó là chính sách có liên quan tới việc bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với lao động .

Tuy nhiên cũng nhận thấy rằng, trong quá trình hoạch định, triển khai thực hiện, đánh giá chính sách quản lý về lao động, phải tuân thủ các bước của quá trình hoạch định chính sách chung:
Thứ nhấỉ, hoạch định chính sách quản lý lao động phải được xuất phát từ đường lối chính sách chung của Nhà nước, tiến hành nghiên cứu, dự báo, xác định được vấn đề chính sách cần hoạch định, trên cơ sở đó tiến hành xác định mục tiêu, xây dựng các phương án chính sách và lựa chọn phương án tối ưu hoặc hợp lý nhất, thông qua và quyết định chính sách;
Thứ hai, tổ chức thực hiện chính sách quản lý lao động là giai đoạn biến chính sách thành những kết quả trên thực tế, thông qua hoạt động có tổ chức của bộ máy Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định;
Do hoạt động du lịch rất phong phú, đa dạng và phức tạp néii quản lý du lịch gồm nhiều lĩnh vực (trong đó có quản lý lao động trong kinh doanh du lịch) và nhiều cơ quan của Nhà nước thực hiện. Hiện nay ở Việt Nam, cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về du lịch
, ‘ í
có thế gọi theo quy định của Hiến pháp là các cơ quan chấp hành và cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm Chính phủ, Tổng cục Du lịch và Uỷ ban Nhân dân các cấp. Đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ theo chức năng của mình thực hiện một số nhiệm vụ quản lý liên quan đến du lịch đều được coi là những cơ quan liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch là phải chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp quản lý hoạt động du lịch theo chức năng của mình, mặt khác phải làm nhiệm vụ phối hợp một cách thường xuyên và đồng bộ với các cơ quan liên quan để thực hiện quản lý nhà nửớc đối với các hoạt động du lịch trên phạm vi toàn quốc gia.

• >>>>>Xem thêm: Bạn không thể không biết những caption bị cấm khi quảng cáo Facebook để đạt hiệu quả

Thứ ha, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách quản lý lao động là một trong những nội dung quan trọng của toàn bộ quá trình hoạch định, triển khai và thực thi chính sách, do đó đòi hỏi phải có những cơ chế, nguyên tắc để thực hiện. Qua kiểm tra, đánh giá các chính sách qua đó phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm chế độ chính sách trong việc sử dụng lao động, đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách phát triển của xã hội, của ngành. Xu hướng hiện nay, các doanh nghiệp, hiệp hội và người lao động có tiếng nói quan trọng trong kiểm tra và đánh giá các chính sách nên khi phân tích đánh giá chính sách quản lý lao động các cơ quan quản lý Nhà nước phải lắng nghe ý kiến của đối tượng này.
Như vậy, xuất phát từ cách tiếp cận trên, quản lý Nhà nước đối với lao động trong kinh doanh du lịch được xác định bởi một số nội dung cơ bản sau: Xây dựng và ban hành các chính sách về tuyển dụng tao động trong kinh doanh du lịch; Nghiên cứu xây dựng, chỉ đạo và tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý phát triển nguồn nhân lực du lịch; Ban hành, hướng dẫn các chính sách đảm bảo lợi ích vật chất và động viên tinh thần đổi với lao động ngành du lịch.

• >>>>>Xem thêm: 6 nguyên tắc để kể câu chuyện tạo ấn tượng mạnh với khách hàng