Cơ chế thị trường với nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu khác nhau, đòi hỏi các chủ sở hữu phải có quyền quyết định phương hướng kinh doanh và hạch toán kinh tế, vì thế cần có vai trò tự chủ trong tuyển dụng lao động (tuyển chọn lao động và sử dụng lao động). Kinh doanh du lịch tập hợp từ nhiều ngành nghề và lĩnh
Vực hoạt động khách nhau, mỗi hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cũng đều có quyền quyết định việc tuyển chọn lao động và sử dụng lao động của mình. Mục tiêu cuối cùng của một hoạt động kinh doanh du lịch là phục vụ thoả mãn tối đa các nhu cầu chính đáng của khách để thu hút khách, gia tăng doanh thu, đồng thời cũng mang lại kết quả nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân, bảo vệ tài nguyên, văn hoá, kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, do tính đặc thù của ngành cũng như để đảm bảo mục đích chung cần đạt tới của lĩnh vực kinh doanh du lịch, Nhà nước cần thiết phải quản lý công tác tuyển dụng lao động trong các hoạt động kinh doanh du lịch. Quản lý của Nhà nước đối với công tác tuyển dụng lao động trong các hoạt động kinh doanh du lịch có nhiều nội dung, trong đó việc xây dựng chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ cho lao động trong ngành du lịch là một nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý.

• >>>>>Xem thêm: “Nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước phát triển nguồn nhân lực du lịch

Xây dựng chức danh – tiêu chuẩn nghiệp vụ cho lao động trong ngành du lịch, giúp các doanh nghiệp căn cứ vào đó để nhận xét, đánh giá, bố trí, tuyển chọn lao động vào làm việc trong các hoạt động kinh doanh của mình, ngăn chặn việc tuyển dụng và sử dụng lao động một cách tuỳ tiện, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động và người sử dụng lao động. Hệ thống chức danh – tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành du lịch cũng có vai trò cần thiết là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không những cải tiến các điều kiện và tổ chức làm việc mà còn phải phân công, sắp xếp con người ở vị trí làm việc phù hợp với các đặc điểm tâm sinh lý của họ. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa trong việc đảm bảo cho người lao động trong kinh doanh du lịch (được tuyển chọn) có vị trí thích hợp, phù hợp với mong muốn của họ, duy trì khả năng làm việc và giữ gìn sức
khoẻ, tạo cho họ có điều kiện sáng tạo và phát triển nhân cách của mình. Xây dựng chức danh – tiêu chuẩn nghề nghiệp lao động trong ngành du lịch đảm bảo thực hiện các nội dung sau:
Một là, thống nhất quan điểm về cách nhìn nhận lao động, đặc điểm lao động và cơ cấu lao động trong du lịch. Đây chính là sự thống nhất về nhận thức, làm tiền đề và căn cứ quan trọng cho việc xây dựng chức danh – tiêu chuẩn nghiệp vụ lao động ngành du lịch.
Hai là, xây dựng bảng danh mục đầy đủ các chức danh nghề nghiệp ngành du lịch. Bảng chức danh đảm bảo phải đầy đủ thống nhất tên gọi các chức vụ, viên chức chuyên ngành trong cả nước. Danh mục các chức danh phải xuất phát từ các nhóm lao động đặc thù (chức danh gốc), trên cơ sở đó xác định từng chức danh cụ thể của mỗi nhóm. Đây chính là căn cứ để mỗi doanh nghiệp du lịch tuỳ vào loại hình kinh doanh, tuỳ từng quy mô mà tuyển dụng lao động, định mức số lao động tham gia vào quá trình kinh doanh của mình như thế nào.
Ba là, khi đã xác định đầy đủ các chức danh cần quy định chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể đối với mỗi chức danh. Những yêu cầu này đòi hỏi phải rõ ràng, nêu được đầy đủ các yêu cầu cần thiết với từng nhóm lao động, về ý nghĩa của nghề nghiệp, đặc điểm chung của nghề; quá trình thao tác nghề, những tri thức, kỹ năng cần phải có; những đặc điểm tâm sinh lý của nghề; vệ sinh sức khoẻ của nghề, những triển vọng phát triển nghề, những đặc điểm cần tránh về mặt y học… Tuy nhiên, trong nội dung quy định chức trách nhiệm vụ, yêu cầu đối với lao động cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:
Về phẩm chất chính trị, đạo đức của lao động. Đây là phẩm chất bắt buộc phải có đối với hầu hết mọi lao động, và phải được

đặc biệt chú trọng. Người lao động nếu không có phẩm chất đạo đức tốt rất dễ bị sa ngã, chỉ cần một sơ xuất nhỏ của người lao động là lập tức làm mất đi danh tiếng của cả ngành du lịch, nhiều khi ảnh hưởng đối với cả quốc gia. Vì vậy, nội dung yêu cầu lao động phải làm rõ, là người làm du lịch phải thấm nhuần được nguyên tắc thể hiện trong hoạt động du lịch: dân tộc, văn minh, an ninh và kinh tế; phải hiểu biết chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

• >>>>>Xem thêm: Bảng giá thu âm tổng đài- hotline công ty

Về kiến thức cần có của lao động. Đối với từng lao động tương ứng đòi hỏi những vêu cầu trình độ khác nhau, tương ứng với từng hệ đào tạo khác nhau, nhưng để có thể phục vụ được khách du lịch tốt nhất, hiệu quả cao, đòi hỏi lao động trong kinh doanh du lịch phải được đào tạo một cách chu đáo, có khả năng giao tiếp, có kiến thức tâm lý, vãn hoá du lịch, kiến thức về kinh doanh du lịch và đặc biệt là thông thạo ngoại ngữ. Để đạt được những yêu cầu này đòi hỏi người được tuyển chọn phải học để có những kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp của mình, học ở trường, học ở thực tế và học qua sách báo.
Tiêu chuẩn chức danh ngành du lịch còn phải chú ý đến sức khoẻ, hình thể của người lao động, bởi ngoài điều kiện đây là tiền đề để người lao động có thể làm việc trong ngành du lịch, thì những người lao động trong lĩnh vực du lịch còn phải thực hiện chức năng văn hoá, giao tiếp, là đại diện cho một đất nước trước các du khách nước ngoài, do đó đòi hỏi lao động thuộc một số nghề phải có thể hình đẹp cân đối, lời ăn tiếng nói phải có sức hấp dẫn, lôi cuốn như lao động đón tiếp thuộc nghề lễ tân, hướng dẫn viên du lịch…
Mục tiêu của xây dựng chức danh – tiêu chuẩn viên chức ngành du lịch được coi là “mẫu số chung” cho công tác tuyển dụng

• >>>>>Xem thêm: thiết kế logo nhận diện thương hiệu