Chuyên mục: Blog

TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH

5.1. Khái niệm “Tính thời vụ trong du lịch”, “Thời vụ dulịch”Du lịch là ngành kinh doanh dịch vụ là chủ yếu (hoạt động kinh doanh ở đây chủ …